Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

secretsandsymbols
5192 e9f9 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viahomefromhome homefromhome
secretsandsymbols
5902 6062
secretsandsymbols
8981 f3c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
7132 9325 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaviva-salvadore viva-salvadore
secretsandsymbols
5039 e471 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaabsstract absstract
secretsandsymbols
8995 c639
Reposted fromLittleJack LittleJack viaRozaa Rozaa
secretsandsymbols
secretsandsymbols
Reposted fromjasminum jasminum viasurpriseme surpriseme
secretsandsymbols

May 22 2017

secretsandsymbols
Człowiek staje się takim, jakim widzą go oczy pożądanej osoby.
— "Gra Anioła" Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromchyba chyba viagoszko goszko

July 09 2015

secretsandsymbols

A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.

— Krystyna Siesicka - "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viaunmadebeds unmadebeds
secretsandsymbols
8988 c7ed
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
secretsandsymbols
5266 6f7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
secretsandsymbols
1401 a2e3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamirabilia mirabilia
secretsandsymbols
9358 d817
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadrogadoraju drogadoraju
secretsandsymbols
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakarsina karsina

June 28 2015

5779 67ef

June 06 2015

secretsandsymbols
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl