Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

secretsandsymbols

A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.

— Krystyna Siesicka - "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viaunmadebeds unmadebeds
secretsandsymbols
8988 c7ed
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
secretsandsymbols
5266 6f7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
secretsandsymbols
1401 a2e3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamirabilia mirabilia
secretsandsymbols
9358 d817
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadrogadoraju drogadoraju
secretsandsymbols
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakarsina karsina

June 28 2015

5779 67ef

June 06 2015

secretsandsymbols

June 05 2015

secretsandsymbols
1317 6515 500
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo

June 04 2015

secretsandsymbols
secretsandsymbols
Play fullscreen
Piękne!

May 31 2015

secretsandsymbols
7009 937f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss

May 30 2015

secretsandsymbols
3060 c91f
Reposted fromtake-care take-care viameriel meriel

May 22 2015

secretsandsymbols
2297 a083 500
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viamorazmora morazmora
7072 1ea7 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
8167 7249 500

wilfredlewis:

Photograph: Jean Berton

Reposted fromtwice twice vianoelya noelya

March 31 2015

secretsandsymbols
Play fullscreen
Chodzi za mną od kilku dni.

March 22 2015

secretsandsymbols
2857 1ca5 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viawishlist wishlist
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl